Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A PEGA BÚTOR KFT. (8500 PÁPA  SÁSRÉTI U. 7., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A PEGA BÚTOR KFT. adatkezeléseivel  kapcsolatosan  felmerülő  adatvédelmi  irányelvek  folyamatosan elérhetők a www.pegabutor.hu/content/8-adatkezelesi-tajekoztato - címen.

A PEGA BÚTOR KFT.   fenntartja  magának  a  jogot  jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A  PEGA BÚTOR KFT.. elkötelezett  ügyfelei  és  partnerei  személyes  adatainak védelmében,  kiemelten fontosnak  tartja  ügyfelei  információs  önrendelkezési  jogának  tiszteletben tartását.

A PEGA BÚTOR KFT. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A PEGA BÚTOR KFT. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Cégünket, az pegabutor@gmail.com és + 36 70 433 86 81 elérhetőségeken léphet kapcsolatba  az adatkezelővel.

A PEGA BÚTOR KFT. minden hozzá beérkezett e-mailt a tárolt személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

 

Név: PEGA BÚTOR KFT.

Székhely: 8500 PÁPA  SÁSRÉTI U. 7

Cégjegyzékszám: 19-09-509333

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék

Adószám: 13904289-2-19

Telefonszám: + 36 70 433 86 81

E-mail: pegabutor@gmail.com

 

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Vancsák Péter

Telefonszám: + 36 70 433 86 81

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

 

A weboldalon regisztráció funkció nem található, személyes adatokat kizárólag az Online foglalás és a Kapcsolat menüpontokon keresztül elérhető űrlapoknál kérünk el. Ezek az adatok a következők: Név, Cím,  E-mail cím és Telefonszám. Ha az üzenet részben személyes adat kerül beküldésre, azt megfelelően rögzítjük és kezeljük. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk!

 

3.2 Technikai adatok

A  PEGA BÚTOR KFT.a  személyes  adatok  kezeléséhez  a  szolgáltatás  nyújtása  során  alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A PEGA BÚTOR KFT.az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

A PEGA BÚTOR KFT.. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Adatkezelés neve       Felhasználása   Jogalap Megőrzési idő

Kapcsolatfelvétel            Kapcsolattartás Látogató hozzájárulása 1 év

Ajánlatkérés      bútor kereskedelme      Látogató hozzájárulása 1 év

                                    – az adatkezelés során megőrzi

 

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik  a  látogatók  egyéni  beállításait,  amelyek  felhasználásra  kerül(het)nek  pl. online

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;     megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen   sütik   célja,   hogy   a   látogatók   maradéktalanul   és   zökkenőmentesen   böngészhessék   a www.pegabutor.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

3.3.3   Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A  www.jooelite.hu  weboldalán  alkalmazza  a  Google  Analytics  mint  harmadik  fél  sütijeit  is.  A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.jooelite.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A weboldalon nem valósul meg termék értékesítés, így ehhez kapcsolódó adatokat nem kérünk el. A www.jooelite.hu oldalon kizárólag az Online foglalás és a Kapcsolat menüpontokon keresztül elérhető űrlapoknál kérünk el. Ezek az adatok a következők: Név, Cím,  E-mail cím és Telefonszám. Ha az üzenet részben személyes adat kerül beküldésre, azt megfelelően rögzítjük és kezeljük.

 

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A www.pegabutor.hu oldalon kizárólag az Ajánlatkérés és a Kapcsolat menüpontokon keresztül elérhető űrlapoknál kérünk el. Ezek az adatok a következők: Név, E-mail cím és Telefonszám. Ha az üzenet részben személyes adat kerül beküldésre, azt megfelelően rögzítjük és kezeljük.

 

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Adatkezelés neve           Felhasználása   Jogalap Megőrzési idő

Kapcsolatfelvétel            Kapcsolattartás Látogató hozzájárulása 1 év

Ajánlatkérés      bútor kereskedelme      Látogató hozzájárulása 1 év

                                   

 

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve           Felhasználása   Jogalap Megőrzési idő

Kapcsolatfelvétel            Kapcsolattartás Látogató hozzájárulása 1 év

Ajánlatkérés      bútor kereskedelme      Látogató hozzájárulása 1 év

                                   

                                   

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

 

A PEGA BÚTOR KFT.tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Felhívjuk a PEGA BÚTOR KFT.. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét  vagy más adatait,  ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

A  rendszer  működtetése során  technikailag  rögzítésre  kerülő  adatok:  az  érintett  bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a böngészés során generálódnak    és    melyeket   a www.jooelite.hu    rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül  a  belépéskor, illetve  kilépéskor  automatikusan  naplózza.  Ezen  adat  egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a www.pegabutor.hu tulajdonosa fér hozzá.

 

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A www.pegabutor.hu weboldal Kapcsolat menüpontján keresztül beérkezett személyes adatok nem kerülnek továbbításra, ezeket az adatokat kizárólag az oldal tulajdonosa ismeri és kezeli kapcsolattartás/kapcsolatfelvétel céljából.

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –  törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A PEGA BÚTOR KFT.megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és  34.  cikk  szerinti minden egyes tájékoztatást  tömör,  átlátható,  érthető  és  könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen  adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és  az  érintettre  nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a PEGA BÚTOR KFT.által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a PEGA BÚTOR KFT.indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az  érintett  tiltakozik  az  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a   személyes   adatok   gyűjtésére   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a PEGA BÚTOR KFT.korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés  jogellenes,  és  az  érintett ellenzi  az adatok  törlését, és  ehelyett kéri  azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11   Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

A PEGA BÚTOR KFT.a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az üzemeltető weboldalának tárhelyszolgáltatója

A weboldal tárhelyszolgáltatója a SAG host – Maid In Hungary Kft. ( Adószám: 14729580-2-19 székhely: 8500 Pápa Ág u. 21., telefon: +36304447273, e-mail cím: info@saghost.hu)

A termék hozzáadva a kívánságlistához
Az összehasonlításhoz hozzáadott termék.

A látogatói élmény fokozása érdekében weboldalunk cookie-kat használ. A további böngészéssel Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. Adatvédelmi tájékoztató